Научни изследвания

2012 – 2017 – Проучване на „Някои аспекти на ефективност на психодрама терапията при болни с паническо разстройство” –  за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”,  в катедра „Психиатрия и медицинска психология” при МУ „проф. Параскев Стоянов”, гр. Варна, с научен ръководител проф. Христо Кожухаров

2013 – 2015 – Проучване на „Потребностите на деца със специални потребности, жертви на насилие“ и изработване на методология за превенция и справяне с насилието – в проект “TranSpace” (“TranSpace: Transitional Spaces for Empowering Disabled and Disadvantaged Children and Young People to Protect Themselves from Community-based Violence”) с Университета в Марибор

2011 – 2013 – Проучване на „Ефективност на психодрамата в психо-социалната работа с жени, жертви на домашно насилие – в проект EMPOWER” (“Empowerment of Women Environment Research), ръководено от Университета в Падуа

2009 г. – Проучване на „Терапевтични фактори в психодрамата“ – наблюдение, изследване и анализ на терапевтичните фактори в работата в групите в Психодрама център Орфеус, в екип с Катерина Илиева, отличено на конференция на IAGP l Рим 2009.

2009 г. – „Комуникационни умения и стил на справяне с конфликти в психиатричната практика“ – проучване на комуникационните умения на персонала в ЦПЗ проф. Н. Шипковенски, за защита на Магистърска степен Здравен Мениджмънт в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве