Програма „Асистентско ниво“

Първо ниво на обучение и тренинг по психодрама – за правоспособност на Психодрама асистент 

Изисквания за включване:

Образование/професия: кандидатът да има професионална квалификация в сферата на помагащите професии, образованието или театъра, или да е в процес на обучение за такава, желателно е и да работи в тази сфера.

Личен опит с психодрама: поне 200 часа участие в психодраматична група за развитие на личностовия потенциал – собствен опит с психодрама. Групата трябва да предоставя възможност за по-добро себепознаване, развитие и усъвършенстване на собствената личност и придобиване на опит за работа в група. Групата трябва да дава възможност за запознаване с психодраматичния метод чрез личен опит. Кандидатът за включване в обучителна група трябва да има поне две лични протагонист-центрирани работи в рамките на тази група.

Признава се участие в група, проведена извън ,,ОРФЕУС”, в обучителни центрове, акредитирани от БДПГТ, което се удостоверява със съответен документ. При необходимост Институтът си запазва правото да установи контакт с водещия на групата.

Възраст: най-малко 21 години

Личностни предпоставки:

 • да бъде физически, емоционално и интелектуално способен да отговори на изискванията на тренинга и практиката.
 • мотивация за работа върху самия себе си
 • умения за общуване
 • удоволствие от играта
 • готовност за емоционална реакция
 • способност за рефлексuя и вербализация на преживявания
 • психична издръжливост
 • сензитивност и способност за емпатuя
 • способност за изразяване (вербално, невербално)
 • способност за адекватно разбиране на комплексни обстоятелства

Индивидуално входно интервю (50 минути):

Преди интервюто на кандидата за обучителна група се предоставят Програма за обучение и договор с Института. На интервюто кандидатът представя своята професионална автобиография (C.V.) и себерефлексия за своето участие в група за развитие на личностовия потенциал.

В хода на интервюто екипът или водещият се запознава с кандидата и неговата мотивация за обучение, придобива впечатления по отношение на личностните качества на кандидата и степента, в която те отговарят на изискванията за включване в обучителна група. Съвместно се обсъждат и дефинират теми/проблеми за лична работа в групата и готовността му да ги изследва в групата. Интервюто завършва с вземане на решение по отношение на включването в групата. В случай на необходимост, може да се договори второ интервю.

Договор – Когато кандидатът и екипът постигнат споразумение за участие в обучението, кандидатът подписва договор с института за това обучение.

Ориентация на обучението: работа в сферата на психотерапия, социална сфера, образование, организационна психология, театър

Форма, продължителност: 
Обучението за първо ниво се осъществява в рамките на 600 учебни часа по 45 минути, разпределени в работни уикенди по 20 часа или учебни блокове по 50 часа (в 5 дни) за около 2,5 – 3,0 години. Обучението става в постоянна група от 8 -15 участника и в крос-семинари с гост-преподаватели (до 15% = 90 часа).

Групата представлява обучителна общност, в която протича както процесът на индивидуален преживелищен опит за всеки от участниците, така и теоретичното преподаване и практическото усвояване на основните принципи на психодраматичното действие.

Съдържание:

B първото ниво се предвижда обучение чрез преживелuщен личен опит в протагонист-центрирана психодрама, социодрама, групова динамика, социометрия; теория и супервизирана практика.

След завършването му студентът трябва да познава и разбира добре петте основни елемента на психодрамата: протагонист, помощен Аз, група, сцена, директор, както и трите фази на психодраматичната сесия – загряване, действие и споделяне.

Обучаващите се запознават с психодрамата и нейните основни техники чрез собствен преживелищен и практически опит в групата и пo този начин получават теоретични и практически знания за метода. Те сe допълват от изучаване на литература и преподаване на теория.

Обучението в първо ниво включва три елемента:

 1. преживелищен личен опит
 2. теория
 3. практикуване на водене в обучителната група под директна супервизия

Преживелищен личен опит

От студентите се очаква да работят със своите лични преживявания.

Работата, свързана с личния опит цели:

 1. да повиши чувствителността към собствените преживявания и разбирането за себе си
 2. осъзнаване и изследване на вътрешни конфликти или потиснати желания и фантазии
 3. да повиши спонтанността и ролевата пластичност
 4. да развие способността за емпатия и реалистично възприемане на другите
 5. да развие чувствителност и разбиране за взаимозависимостта между личност и група
 6. да развие способността за конфронтиране с проблеми, хора и себе си
 7. да усъвършенства уменията си за общуване
 8. да развива способността за разпознаване и разбиране на групово­ -динамичните процеси

Специалните тематични (крос) семинари ca пo опрделена тема.

Те могат да се водят и от различен директор, с различен стил на преподаване и в разширен състав на групата. Крос-семинарите дават възможност на участниците да придобият опит за работа:

 • в различна социометрична констелация
 • с различен водещ
 • върху определена тема

Психодраматичната теория се изучава под формата нa:

 • Изучаване на Литература
 • Лекциите в тематичните семинари
 • Теоретични представяния от студентите
 • Дискусия върху теоретичните представяния с групата и водещия екип
 • Процес-анализи

Теоретични теми, които студентите усвояват в първо ниво:

 1. Историко – философски основи на психодрамата
 2. Теле, пренос, емпатия. Енкаунтер
 3. Спонтанност и креативност – норма и психопатология
 4. Психично развитие на личността – етапи според Морено в светлината на основните психодрама тихники. Матрица на идентичността
 5. Ролева теория. Ролево развитие. Ролеви репертоар. Ролеви конфликти. Ролева игра. Ролеви тренинг
 6. Петте елемента на психодрамата:
  • Психодрама директор (водещ). Роли на психодрама директора. Работа в екип
  • Протагонист – избор, интервю, контракт
  • Помощен Аз
  • Група, публика,
  • Сцена, подреждане на сцена, Допълнителна реалност
 7. Трите фази на психодрама сесията:
  •  загряване
  • действие
  • споделяне
 8. Трите основни техники в психодрамата:
  • Размяна на ролите
  • Дублиране
  • Огледало
 9. Други психодраматични техники.
 10. Социометрия. Социален атом. Социални мрежи
 11. Социодрама
 12. Групова динамика
 13. Терапевтични фактори, терапевтичен процес, терапевтична промяна
 14. Процес анализ. Протоколи
 15. Различни форми на психодрама
 16. Проучвания в психодрамата

От студентите се очаква активно участие в усвояването на теоретичния материал. Институтът разполага с библиотека с чуждоезична литература (предимно на английски). Всеки студент подготвя и представя пред групата си една или няколко от предвидените теоретични теми. От студентите се очаква да преведат един или два материала по договорена с преподавателите тема, като в замяна получават достъп до всички, направени досега преводи на български език в Института.

Практически умения, които студентите развиват в първо ниво:

 1. Поставяне на сцена
 2. Поемане на роли – Помощен Аз. Ролева пластичност
 3. Водене на Интервю с протагониста в собствената му роля и в ролята на антагониста, както и в други роли
 4. Избор на протагонист, интервю, договаряне, изграждане на хипотеза и избор на тип на лична работа
 5. Адекватно изполване на психодраматичните техники
 6. Владеене на ролите на директора.
 7. Работа с помощните Азове и публиката
 8. Работа в екип
 9. Водене на загряване и на групова игра
 10. Водене на винетка и на протагонист центрирана работа
 11. Водене на споделяне
 12. Водене на процес анализ и протоколиране на сесия
 13. Даване и приемане на обратна връзка – позитивна и негативна
 14. Владеене на професионалния изказ и адекватно използване на терминологията
 15. Водене и участие в Плайбек театър

При практикуването на умения за водене, студентите в групата влизат помежду си във взаимоотношения протагонист-директор. Обучаващият се директор, работи с подкрепата и под супервизията на обучителя или екипа.

Преживяванията на обучаващия се водещ, както и на протагониста и помощните азове се дискутират в процес – анализа. B процес – анализа студентите споделят своите затруднения, дават си взаимно обратна връзка за работата, обсъждат алтернативни варианти за работа, получават обратна връзка от екипа. Обсъждат се теоретичните аспекти, свързани с конкретната работа.

В процеса на обучение трите елемента – собствен преживелищен опит, теория и практикуване под супервизия са тясно преплетени и трудно разграничими един от друг. При взаимното водене протагонистът има собствен преживелищен опит, обучаващият се водещ практикува водене под супервизията на обучителя, а помощните Азове практикуват влизане в роли и същевременно преминават през интензивен собствен преживелищен опит. Процес анализът е едновременно супервизия, рефлектиране и прилагане на теоретичните знания за разбиране и подобряване на практиката. Разделянето им като брой часове е доста изкуствено, но би могло да се приеме, че е в съотношение: 100 часа личен преживелищен опит :  200 часа теория : 300 часа собствена практика в обучителната група под супервизия

Оценяване:

Какво се оценява:

 • Мотивация за Лична работа и развитие (готовност за работа и себерефлективност, а не съдържанието на личната работа)
 • Ролева пластичност
 • Практически психодраматични умения
 • Теоретични знания
 • Участие на студента като групов член

От кого се оценява:

 • Участника
 • Групата
 • Водещия или екипа

Как се оценява:

Оценяването се осъществява чрез саморефлексия на участника и обратна връзка от групата (в процес – анализ, чрез групови игри, социометрия). Водещият или екипът проследява и оценява работата на студента въз основа на наблюдения върху:

– неговата лична работа през годините на обучението (готовност и способност за осъзнаване на вътрешните конфликти и процеси)

– участието му като групов член (готовност и способност за работа върху собствените трудности и конфликти в групата)

– практическите умения като помощен – Аз и водещ

– способност за рефлексия върху практикуването на психодраматични умения (собствени и на другите), отразена в процес – анализа и протоколите

– теоретична подготовка (представяне на теми, участие в дискусии, свързване на теоретични концепти с практиката)

След като са изминали около 2/3 от първото ниво на обучението (около 400 часа), всеки студент има една, (а при необходимост и повече) индивидуална сесия от 50 минути с водещия на групата или екипа, в която се прави съвместно оценяване на постигнатото и препоръки за насоките на усилията на обучаващия се в последната трета от тренинга. Уточнява се темата за развиване на писмен тезис на студента.

B края на обучението в първо ниво студентите полагат изпит, в който демонстрират своите практически  умения за водене на загряване, винетка и споделяне, както и теоретичните си знания, защитават и писмения си тезис.

Изпитът се провежда от изпитна комисия, включваща представител на БДПГТ, който с подписа си на дипломата на студента, удостоверява, че тя се признава от дружеството.

Целите първото ниво са постигнати, когато обучаващият се покаже, че:

 1. Умее да дава диференцирана и пълноценна обратна връзка.
 2. Умее да използва психодраматичните техники за обратна връзка (споделяне, обратна връзка от роля).
 3. Умее да се включва по подходящ начин в груповия живот.
 4. Умее да поема различни роли като помощен Аз и да ги представя убедително.
 5. Владее дублирането, огледалото и смяната на роли като основни nсиходраматични техники.
 6. Умее да се включва и активно работи върху собствените си трудности и конфликти в груповия процес.
 7. Познава основните теоретични концепти и ги използва активно за разбиране и обясняване на индивидуални или групови събития.
 8. Възприема реалистично себе си и другите.
 9. Умее да разпознава и назовава собствените си силни и слаби страни.
 10. Умее да разпознава и назовава групово-динамичните процеси.
 11. Умее да използва наученото от собствения си опит в групата, в живота си извън нея.

Дипломиране

Изисквания:

 • 600 учебни часа тренинг в постоянна група и в крос-семинари с гост-преподаватели (до 15 % от часовете). Допускат се максимум 30 часа (5 %) отсъствия. По преценка на обучаващия екип на студента могат да бъдат препоръчани допълнителен брой часове лична работа или практикуване под супервизия.
 • Представен и обсъден в групата и със изпитната комисия тезис пo една от теоретичните теми.
 • Минимум три протагонист-центрирани лични работи и предадени протоколи за тях.
 • Минимум пет участия като водещ (нa загряване, винетка, споделяне, групова игра и т.н.) и предадени протоколи за тях. Протоколите се водят no образец, изработен от Института.
 • Писмена себерефлексия за личностното си и професионалното си развитие в хода на обучението.
 • Развити умения и усвоени теоретичните основи, дефинирани като цели на първото ниво на обучение.
 • Положен изпит – практически, теоретичен и защитен писмен тезис.

Процедура

При завършване на обучението в първо ниво, водещият или екипът провежда индивидуадна сесия за обратна връзка u препоръки с всеки от студентите.

Студентите се дипломират като психодрама – асистенти след оценяване на цялостното участие в обучението и изпълняване на изискванията на Института за дипломиране.

Психодрама – асистентът има право да използва психодраматичния метод в своето собствено полe на професионална компетентност под ръководството на дипломиран психодрама-директор.

Възможно е да се наложи коригиране на някои изисквания в съответстие с промени, приети от професионалните организации (в България и в чужбина) в тези сфери и промени в нормативната и законова база.

Последна актуализация на програмата – 09.02.19.
Д-р Гълъбина Тарашоева
Директор на Психодрама Център Орфеус