Теле

Изследвайки потока от емоции и чувства в интерперсоналните пространства, д-р Морено въвежда термина Теле. С него той обозначава процеса, който привлича или отблъсква индивидите, потока от чувства, протичащ между двама души, като акцентира върху елемента на взаимност в този поток.

За сега трябва да приемем, че даден реален процес от жизнената ситуация на един човек е чувствителен и отговаря на даден реален процес от жизнената ситуация на друг човек, и че съществуват многобройни положителни и отрицателни степени на тази междуличностна чувствителност.

Телето между всеки два индивида може да е в потенциална форма. То може никога да не стане активно, ако тези два индивида не бъдат сближени или ако техните чувства и идеи не се свържат от разстояние по някой канал – например по психологичните мрежи. Тези дистанционни, или Теле-ефекти, създават сложни социометрични структури, състоящи се от една дълга верига от индивиди, всеки с различна степен на чувствителност спрямо едно и също Теле, от пълно безразличие до максимален отклик.

Този труден за дефиниране, но реално съществуващ феномен вероятно ще бъде изследван и изучен в предстоящите години, особено след откриването на огледалните неврони в мозъка.