Участия в обучения

Водена от правилото „Човек се учи докато е жив“ д-р Тарашоева не спира да се обучава:

1. Следдипломно обучение – квалификационен курс по здравен мениджмънт 200 часа

2. Курс за обучение за Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения по наредба №13/2003г на МЗ

3. Курс по Ситуационно лидерство тип ІІ от Бланчард Интернернешанъл

4. Курс по Даване на обратна връзка от Бланчард Интернернешанъл

5. Следдипломна квалификация на тема: “Развитие на организационни способности и компетентност за административно управление на публично социално заведение”, организирана от СУ Климент Охридски и Академия Рееспонса:

1. Взаимодействие на ръководството на социалното заведение с общинската администрация.
2. Финансово управление, одит и контрол
3. Обществени поръчки на публично социално заведение
4. Документооборот и архивиране на документи
5. Лидерство и работа в екип
6. Управление на имущество, активи и информация. Стопански договори
7. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
8. Здравословни и безопасни условия на труд
9. Разработване и управление на стратегии, програми и проекти

6. Курс – Атестация на лечебните заведения – академия Респонса

7. Конфликтът на интереси – правна характеристика и система за превенция, установяване, процедурни правила и административно-наказателна уредба – Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. Финансов мениджмънт и мениджмънт на качеството в здравеопазването – Персонал Коннсулт

9. Национални конференции – Е-здравеопазване:

1. 7-ма – „Е-здравеопазване – технологии за управленска прозрачност и пациентска грижа” – ICT Media – 2012 г.
2. 8-ма – „Е-здравеопазването – основният стълб в здравната система” – 2013 г.
3. 9-та – „Е-здравеопазване”– 2014 г.
4. Десето юбилейно издание на национална конференция по “Е-здравеопазването” – „Иновационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване” в София – 19.02.15
5. Единадесето издание на национална конференция по “Е-здравеопазването” – „Национална платформа за електронно здравеопазване – тенденции, стратегии и политики” – 18.02.16 в София

10. Маркетинг на съдържанието – семинар в академия Justinмаркетинг – 2017

 

 

02.02.2019
д-р Гълъбина Тарашоева