HORGANIC

Европейски проект

HORGANIC: HORticulture & GArdening learNIng spaCes

Приложение на Психодрама за тренинг на социални умения при хора с психични разстройства 

Този проект е финансиран от Европейската комисия с подкрепата на Програма  „Учене през целия живот“ по секторна програма „Грюндвиг“.

Тази публикация отразява само личните виждания на автора и Комисията не може да носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея

Класическата психодрама на Морено се приема не просто като психотерапия, а като ефективна методология, утвърждаваща в хората,  които нямат себе-определяща сила, процес на себе-овластяване

Тази методология се основава на Концепцията за спонтанност и креативност,   ролевата теория и социометрията, и и премества фокуса на психотерапията от  индивида към взаимоотношенията му с другите хора

Действените методиПсиходрама, Социодрама и Ролеви игри lсе повече се признават като много подходящи за различни психо-социални дейности с хора, страдащи от  проблеми в психичното здраве.

HORGANIC – структура на проекта:

 • Целева група: Възрастни хора с психични разстройства. (личностови разстройства, шизофрения, обсесивнокомпулсивно разстройство, умствени увреждания, епилепсия, множествени дефицити, Хиперактивност с дефицит на вниманието, Синдром на Tourette, Синдром на Down)
 • 4 партньори:

Intras – Испания

Ozara  – Словения

CJD – Германия

Център за психично здраве “проф. Н. Шипковенски”

 • Продължителност: 36 месеца (Октомври 2012 – Септември 2015)

Първи работни срещи:

Екипът от национални координатори и разработващите програмата:

HORGANIC – ЦЕЛИ:

 • Да разработи Методология за обучение в градинарство и тренинг на социални умения, необходими при работа с групи с риск от социално изключване.
 • Да създаде и приложи Обучителен Модел, който
 • Да улесни ученето на хора с психични разстройства
 • Да подкрепи развитието на по-кохезивна и по-толерантна  Европейска Общност
 • Да подобри качеството на живота чрез личностово развитие & обучение на целевата група
 • НОВИ ЗНАНИЯ
 • КВАЛИФИКАЦИИ
 • РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
 • ИНТЕГРАЦИЯ НА новия опит на КОГНИТИВНО, АФЕКТИВНО И ПОВЕДЕНЧЕСКО НИВО

Създаване на инструменти за последващо приложение в различни контексти:

 • Изработване на учебно ръководство с:

– Програма за обучение в градинарство

– Методология за преживелищно учене чрез психодрама и ролеви игри

 • Изработване на ръководство за обучаващи се
 • Изработване на обучително DVD

Създаване на информативна интернет страница

Проведено бе Обучение на 12 обучители от 3 партньорски организации за прилагане на методологията  -17 – 21.02.14

В 3 от партньорските организации

 • 10 участника /партньор – възрастни с психични разстройства, поведенчески разстройства, обучителни трудности, свързани с психични или поведенчески проблеми
 • 3 сесии /седмично, в продължение на 12 месеца:

2  урока по градинарство/седмично

1 сесия за учене чрез преживелищен опит/седмично

Проведена е супервизия на пилотното приложение на ръководството и методологията – в Германия

Проведена е супервизия на пилотното приложение на ръководството и методологията – в Испания, както и в Словения

16 професионалисти от INTRAS  участваха активно в  2,5-часова въвеждащ семинар, където те се срещнаха за първи път с действените методи и   основите на психодраммата и социодрамата

HORGANIC – РЕЗУЛТАТИ:

 • Изработени и апробирани са ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ: ръководство за обучители + учебник за обучаваните + DVD + интернет страница
 • 30 ДУШИ С ПСИХИЧНИ РЗСТРОЙСТВА ОБУЧЕНИ в градинарство и озеленяване, с което е постигнато улесняване на техния достъп до пазара на труда, и до обществото
 • 12 обучени обучители , които могат да продължат да прилагат методологията
 • Намаляване на СТИГМАТИЗАЦИЯТА на целевата група
 • РАЗРАБОТЕН Е ОБУЧИТЕЛЕН МОДЕЛ, приложим и в други сфери

Среща на международния екип в София за анализ на резултатите:

“Разпространение на нашите плодове”

 • Разпространението в HORGANIC е основен стълб за борба срещу социалната стигма, придружаваща психичната болест.
 • Важно е да се даде възможност на Европа да научи какво правим и по този начин други организации, да могат да повтарят този курс на обучение.
 • Бюлетини се издаваха всеки четири месеца
 • Промоционални плакати и листовки информираха за проекта
 • Провеждаха се събития и срещи , за да обясни на специализираната и на общата аудитория за резултатите от този иновативен опит.

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ  АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВСИЧКИ ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТА – http://horganic.intras.es/

Успешното приключване на работата по проекта бе оповестено на общността във Ваядолид

 

и в София

Както дърветата, така и хората растат и се развиват постоянно, дори и понякога това да не се забелязва.

Ученето на нови неща помага порастването да се случва по правилния начин, да направим най-доброто, на което сме способни, да се стремим към небето и към по-големите предизвикателства.

Ученето е отличен овластяващ инструмент, още повече, при хора с риск от социално изключване, както са хората с психични разстройства.

HORGANIC е семе, което група от организации, посветени на подобряване на качеството на живота на тези хора, пося през 2012 г., което порасна и се превърна в познание.

Повече за изработването на методологията и за реализацията на проекта  можете да намерите тук  HORGANIC_Bg 5