Проекти

УЧАСТИЕ НА Д-Р ТАРАШОЕВА В РАБОТА ПО ПРОЕКТИ и ДЕЙНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Програма “Психотерапия и превенция на делинквентно поведение у деца и юноши” – реализирана от Български женски съюз – дружество Русе по договор с ЕС по програма “ФАР ЛИЕН” – 1996 – 1997 г.
Участвам като:
– консултант
– супервизор на груповата работа в рамките на програмата /на групите с учители, родители и деца/.

2. SOS – детски селища – Индивидуална супервизия на психологична работа.

3. Проект “Бюро за самопомощ – Столипиново”– реализиран от Фондация за регионално развитие “РОМА – Пловдив”, фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи и холандската организация НОВИБ – 1997 г.
Участвам като:
– консултант
– водещ на екипа фасилитатори на семинара за отчитане на дейността на Бюрото за самопомощ – Столипиново и за генериране на идеи за бъдещата му дейност – септември 1997г.

4. Програма “Партньори за местно развитие”– осъществявана от фондация С.Е.Г.А.- Старт за ефективни граждански алтернативи, Фондация за реформа в местното самоуправление и холандската организация НОВИБ.
Участвала съм като:
– консултант
– фасилитатор на работните срещи
“Гражданското участие във вземането на решения” – в гр. Мадан и Девин. – юли-октомври 1997г.
– водещ на семинари на тема “ Изграждане на екипи и ефективна работа в екип” – март-април 1998г.
– водещ на сесии за разрешаване на конфликти в екипите – април 1998г.

5. Национален координатор на Програма за кризисни интервенции при лица с психични разстройства – Мобилна психиатрия – ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧА № 15 ОТ “НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2012 г.” – 2005 – 2007 г.

6. Национален координатор и супервизор в международния проект на ЕК EMPOWER по програма „Дафне”, за изследване на ефективността на психодрамата при жени, жертви на насилие – 2011 – 2013 г.

7. Национален координатор, изследовател, облучител и супервизор в международния проект на ЕК HORGANIC към програмата „Грундвиг – Учене през целия живот”, за изработване на методология и ръководство за обучение на лица с психични разстройства в градинарство и социални умения. 2012 – 2015

8. Национален координатор, изследовател и обучител в международния проект на ЕК TranSpace към програмата „Дафне” за изработване и прилагане на методология за работа с деца с психични разстройства, жертви на насилие. 2013 – 2014 г.

9. Национален координатор в международния проект на ЕК Peer2Peer, насочен към хора с психични проблеми, за обучение на стабилизирани пациенти в умение да подкрепят и подпомагат болни в обострено състояние.

10. Ръководител на проект ”Психично здраве за социално включване” по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2004 и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, №РД-13-130/14.09.2015 г., изследовател, супервизор и обучител.