Преподавателска практика

Д-р Тарашоева е водила различни обучения във и извън Психодрама Център „Орфеус“:

1993 г. – основаване на психодрама Център “Орфеус”- частен институт за психотерапия. Водеща последователно на 24 групи за усъвършенстване на личностовия потенциал, на 6 групи за обучение по психодрама – асистенти, и една група за обучение на психодрама-директори. Обучението се води със активното съдействие и под супервизията на гост-преподаватели: проф. Дейвид Кипър – САЩ, Сю Даниел – Австралия, Бернхард Ахтерберг – Германия. В следващите години много добре известни психодрама обучители: Роберто де Иноченцио – Испаания, Илейн Сашноф – САЩ, Яков Наор – Израел, Пиер Фонтен – Белгия, Шантал Неве – Белгия, Моника Зурети – Аржентина, Ева Фалстрьом – Швейцария, Марша Карп – Англия, Габриела Моита – Португалия, Мануела Масиел – Португалия, Дина Баумгартнер – Аризона, Хелена Брем – Швейцария, Фабиан Блобел – Германия, и др., провеждаха обучителни семинари и отворени лекции, както за студентите на Орфеус, така и за психодраматичната общност в България.

1996г. – дипломират се първите психодрама-асистенти, обучени в психодрама Център “Орфеус”, с практически изпит, проведен от Дейвид Кипър.
1998г. – психодрама Център “Орфеус” е приет за институционален член на FEPTO – Федерация на Европейските Психодрама Тренинг Организации.
2003г. – дипломират се първите психодрама-водещи, обучени в психодрама Център “Орфеус”

От 1993 г. и до сега провежда психодрама тренинг и обучение по програмата на Психодрама Център “Орфеус”- институционален член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации.

1999 г.Специализирани семинари в Психодрама Център “Орфеус”: Разрешаване на конфликти, Групова динамика и групова работа, Работа със съпротивите, Работа със агресия, Терапевтични фактори, Процес и съдържание, Работа със загуби, Екип и екипна работа, Институционално консултиране, Кризи и кризисни интервенции, Супервизия и интервизия, Използване на приказките в психотерапията, Ролеви игри и ролеви тренинг

 

2001 г.Обучителен модул за екипа на Национален център за социална рехабилитация, Бюро за социална работа с деца инвалиди – обучение в “Изграждане на екипи, работа в мрежа, методи за разрешаване на конфликти”

 

2001 г.Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Кризи и кризисни интервенции при безработни. Работа с депресивни клиенти на Бюрата по труда” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

 

20001 г.Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Супервизия и интервизия. Групова работа – концепции за група, творене на група и групови норми, изграждане на здрава групова култура, договаряне, роли и функции на груповия лидер, фази на развитие на групата, динамика на груповия процес, Роли в групата, Групова съпротива и интервенции, Работа за справяне с конфликти в групата.” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

 

2002 г. Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Институционално консултиране. Екип и екипна работа.” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

 

2002 г. Обучителен модул за Националната Служба по заетостта – “Психологично консултиране при трайно безработни” – по 40 часа, с всяка от четирите групи психолози.

 

2002 – 2003 г. във Фондация “Здраве и социално развитие”:

  • 4 двудневни обучителни модула “Психосоциална работа в малка група”
  • 4 двудневни модула супервизия на Психосоциална работа в малка група на екипите на фондацията
  • 2 двудневни обучителни модула “Мотивационна работа на сътрудниците на терен” 
  • екипна супервизия 

 

2003 г. до 2012  – ръководител на Плей бек театър “Орфеус”- над 25 представления

 

2006 и 2007 г – Обучителни модули за екипи от ОДПЗС Русе и ОДПЗС Враца, по 25 часа всеки модул

       – Кризи и кризисни интервенции

       – Екип за кризи и кризисни интервенции 

 

2013 г. Обучение на екипите на партньорите (от Испания, Италия, Австрия, България и Германия) в европейския проект TranSpace към програмата „Дафне” (за изработване и прилагане на методология за работа с деца с психични разстройства, жертви на насилие), проведено в София. Членовете на екипите бяха обучени в приложение на разработената методология.

 

2014 г. Обучение на екипите на партньорите (от Испания, Словения и Германия) в европейския проект HORGANIC към програмата „Грундвиг – Учене през целия живот”, (за изработване на методология и ръководство за обучение на лица с психични разстройства в градинарство и социални умения), проведено в Германия. Членовете на екипите бяха обучени в приложение на разработената методология, а след това дейността им беше супервизирана от мен.

 

2016 – Обучения на 3 групи психолози, социални работници и медицински сестри в умения за работа с психично болни – по проект Психично здраве за социално включване” по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2004 и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, №РД-13-130/14.09.2015г.,

 

02.02.2019
д-р Гълъбина Тарашоева