Как помага Психодрамата?

Психодрамата дава възможност в една допълнителна реалност да се случи това, което не се е случило някога в реалността и не би могло да се случи вече в настоящата външна реалност, но е било необходимо да се случи и преживее. Смисълът на това не е просто илюзорно удовлетворяване на желанието. Едно дълбоко и пълноценно преживяно душевно състояние, макар и в една допълнителна реалност на психодраматичната сцена (напр. на получаване на майчина ласка и грижа, каквато в детството не е преживявана), може успешно да бъде интегрирано в субективната психична реалност на индивида, така че да доведе до необходимата корекция в неговия цялостен емоционален опит.
Като терапевтичен метод психодрамата си служи с действен катарзис, действен анализ, действен инсайт, корективно емоционално преживяване и реинтеграция на минал травматичен опит по нов, нетравматичен начин в субективната реалност на личността.

Важната роля на групата
В психодраматичната група освен процесите на груповата динамика изключително голямо въздействие има процесът на споделяне и даване на ролева и идентификационна обратна връзка. Преживяването на приетост и значимост с такава висока интензивност е постижимо само в група и е едно от най-неоспоримите предимства на груповата терапия пред индивидуалната.
Психодрамата намира все по-широко приложение – освен при терапия на психични заболявания, сега тя се използва при работа с психично здрави хора за целите на тяхното личностово развитие и усъвършенстване, за профилактика и за преодоляване на междуличностови затруднения и проблеми.