Обучение и тренинг по Психодрама

Обучението по психодрама се явява специализация въз основа на придобита вече професия. То не осигурява нова професионална правоспособност. Кандидати, които нямат право да практикуват психотерапия въз основа на висшето си професионално образование, не придобиват такава правоспособност в резултат на обучението си по психодрама.

Изисквания за включване в първо ниво на психодрама обучение и тренинг

Образование/професия: кандидатът да работи в сферата на помагащите професии, образованието или театъра

Личен опит с психодрама: поне 200 часа участие в психодраматична група за развитие на личностовия потенциал – собствен опит с психодрама. Групата предоставя възможност за по-добро себепознаване, развитие и усъвършенстване на собствената личност и придобиване на опит за работа в група. Групата трябва да дава възможност за запознаване с психодраматичния метод чрез личен опит. Кандидатът за включване в обучителна група трябва да има поне две лични протагонист-центрирани работи в рамките на тази група.

Признава се участие в група, проведена извън ,,ОРФЕУС”, в обучителни центрове, акредитирани от ВДПГТ, което се удостоверява със съответен документ. При необходимост Институтът си запазва правото да установи контакт с водещия на груnата.

Възраст: най-малко 23 години

Личностни предпоставки:

 • да бъде физически, емоционално и интелектуално способен да отговори на изискванията на тренинга и практиката.
 • мотивация за работа върху самия себе си
 • умения за общуване
 • удоволствие от играта
 • готовност за емоционална реакция
 • способност за рефлексuя
 • психическа издръжливост
 • сензитивност и способност за емпатuя
 • способност за изразяване (вербално, невербално)
 • способност за адекватно разбиране на комплексни обстоятелства

Индивидуално входно интервю (50 минути):

Преди интервюто на кандидата за обучителна група се предоставят Програма за обучение, Правилника за дейността на Института и Договор с Института. На интервюто кандидатът представя своята професионална автобиография (C.V.), мотивационно писмо и себерефлексия за своето участие в група за развитие на личностовия потенциал.

В хода на интервюто екипът или водещият се запознава с кандидата и неговата мотивация за обучение, придобива впечатления по отношение на личностните качества на кандидата и степента, в която те отговарят на изискванията за включване в обучителна група. Съвместно се обсъждат и дефинират теми/проблеми за лична работа в групата. Интервюто завършва с вземане на решение по отношение на включването в групата. В случай на необходимост, може да се договори второ интервю.

Договор: С кандидатите за включване в обучителна група по психодрама се сключва устен или писмен договор след вземане на решение за участие.

Ориентация на о6учението: работа в сферата на психотерапия, социална сфера, образование, организационна психология, театър

Форма, продължителност: Обучението за първо ниво се осъществява в рамките на 600 учебни часа по 45 минути, разпределени в работни уикенди по 20 часа или учебни блокове по 50 часа (5 дни) за около 2,5 – 3,0 години. Обучението става в постоянна група от 8 -15 участника и в крос-семинари с гост-преподаватели (от 15% до 30% от часовете = 90 -180 часа).

Групата представлява обучителна общност, в която протича както процесът на индивидуален преживелищен опит за всеки от участниците, така и теоретичното преподаване и практическото усвояване на основните принципи на психодраматичното действие.

Съдържание

B първото ниво се предвижда обучение чрез преживелuщен личен опит в протагонист-центрирана психодрама, групова динамика, социометрия; теория и супервизирана практика. След завършването му студентът трябва да познава и разбира добре петте основни елемента на психодрамата: протагонист, помощен Аз, група, сцена, директор, както и трите фази на психодраматичната сесия – загряване, действие и споделяне.

Обучаващите се запознават с психодрамата и нейните основни техники чрез собствен преживелищен и практически опит в групата и пo този начин получават теоретични и практически знания за метода. Те сe допълват от изучаване на литература и преподаване на теория.

Обучението в първо ниво включва три елемента:

 • преживелищен личен опит
 • теория
 • практикуване на водене в обучителната група под директна супервизия

Преживелищен личен опит

От студентите се очаква да работят със своите лични преживявания. Работата, свързана с личния опит цели:

 • да повиши чувствителността към собствените преживявания и разбирането за себе си
 • осъзнаване и изследване на вътрешни конфликти или потиснати желания и фантазии
 • да повиши спонтанността и ролевата пластичност
 • да развие способността за емпатия и реалистично възприемане на другите
 • да развие чувствителност и разбиране за взаимозависимостта между личност и група
 • да развие способността за конфронтиране с проблеми. хора и себе си
 • да усъвършенства уменията си за общуване
 • да развива способността за разпознаване и разбиране на групово-динамичните процеси

Специалните (крос) семинари ca пo определена тема.

Тесе водят от различен директор, с различен стил на преподаване. Крос-групите дават възможност на участниците да придобият опит за работа:

 • в различна социометрична констелация
 • с различен водещ
 • върху определена тема

Психодраматичната теория се изучава под формата нa:

 • Литература
 • Лекциите на гост-преподавателите
 • Теоретични представяния от студентите
 • Дискусия върху теоретичните представяния с групата и водещия екип
 • Процес-анализи

Теоретични теми, които студентите усвояват в първо ниво

 • Поставяне на сцена.
 • Помощен Аз. Интервю с протагониста в собствената му и в чужди роли. Дублиране. Смяна на ролите. Огледало
 • Директор (водещ). Роли на Директора. Работа в екип.
 • Протагонист – избор, интервю и договаряне.
 • Публика/група.
 • Фази на психодраматичната сесия:
 • – загряване;
 • – действие;
 • – споделяне.
 • Психодраматични техники.
 • Процес-анализ. Водене на протоколи.
 • Историко-философски основи на психодрамата.
 • Спонтанност и креативност.
 • Теле, пренос, емпатия. Енкаунтер
 • Допълнителна реалност.
 • Ролева теория. Ролеви конфликти.
 • Ролева игра. Ролеви тренинг.
 • Социометрия.
 • Социодрама. Форми на психодрама.
 • Терапевтични фактори в психодрамата.

От студентите се очаква активно участие в усвояването на теоретичния материал. Институтът разполага с библиотека с чуждоезична литература (предимно на английски). Всеки студент подготвя и представя пред групата си една от предвидените теоретични теми. От студентите се очаква да преведат един или два материала по договорена с преподавателите тема като в замяна получават достъп до всички, направени досега преводи на български език в Института.

Практически умения, които студентите развиват в първо ниво

 • Поемане на роли (помощен Аз)
 • Поставяне на сцена
 • Интервю с протагониста в собствената му и чужда роля
 • Дублиране
 • Водене на загряване
 • Водена на винетка
 • Водене на споделяне
 • Водене и участие в плейбек-театьр
 • Водене на групова ролева игра
 • Водене на протагонист-центрирана работа
 • Водене на процес-анализ

При практикуването на умения за водене, студентите в групата влизат помежду си във взаимоотношения протагонист-директор. Обучаващият се директор, работи с подкрепата и под супервизията на водещия или екипа. Преживяванията на обучаващият се водещ, както и на протагониста и помощните азове се дискутират в процес-анализа. B процес-анализа студентите споделят своите затруднения, дават си взаимно обратна връзка за работата, обсъждат алтернативни варианти за работа, получават обратна връзка от екипа. Обсъждат се теоретичните аспекти, свързани с конкретната работа.

Оценяване:

– Какво се оценява:

 • Лична работа
 • Ролева пластичност
 • Практически психодраматични умения
 • Теоретични знания
 • Участие на студента като групов член

– От кого се оценява:

 • Участника
 • Групата
 • Водещия или екипа

– Как се оценява:

Оценяването се осъществява чрез саморефлексия на участника и обратна връзка от групата (в процес-анализ, чрез групови игри, социометрия). Водещият или екипът проследява и оценява работата на студента въз основа на наблюдения върху:

 • неговата лична работа (готовност и способност за осъзнаване на вътрешните конфликти и процеси)
 • участието му като групов член (готовност и способност за работа върху собствените трудности и конфликти в групата)
 • практическите умения като помощен-Аз и водещ
 • способност за рефлексия върху практикуването на психодраматични умения(собствени и на другите), отразена в процес-анализа и протоколите
 • теоретична подготовка (представяне на теми, участие в дискусии, свързване на теоретични концепти с практиката)

След като са минали около 2/3 от първото ниво на обучението (около 400 часа), всеки студент има една, (а при необходимост и повече) индивидуална сесия от 50 минути с водещия на групата или екипа, в която се прави съвместно оценяване на постигнатото и препоръки за насоките на усилията на обучаващия се в последната трета от тренинга. Уточнява се темата за развиване на писмен тезис на студента.

B края на обучението в първо ниво студентите полагат изпит, в който демонстрират своите практически умения за водене на загряване, винетка и споделяне, както и теоретичните си знания, защитават и писмения си тезис.

Институтът осигурява участието на външни екзаминатори и представители на БДПГТ за изпита.

Целите на първото ниво на обучение са постигнати, когато обучаващият се покаже, че:

 • Умее да дава диференцирана и пълноценна обратна връзка.
 • Умее да използва психодраматичните техники за обратна връзка (споделяне, обратна връзка от роля).
 • Умее да се включва по подходящ начин в груповия живот.
 • Умее да поема различни роли като помощен Аз и да ги представя убедително.
 • Владее дублирането, огледалото и смяната на роли като основни nсиходраматични техники
 • Умее да се включва и активно работи върху собствените си трудности и конфликти в груповия процес.
 • Познава основните теоретични концепти и ги използва активно за разбиране и обясняване на индивидуални или групови събития.
 • Възприема реалистично себе си и другите.
 • Умее да разпознава и назовава собствените си силни и слаби страни.
 • Умее да разпознава и назовава групово-динамичните процеси.
 • Умее да използва наученото от собствения си опит в групата, в живота си извън нея.

Дипломиране

Изисквания:

 • 600 учебни часа тренинг в постоянна група и в крос-семинари с гост-преподаватели (от 15 до 30% от часовете). Допускат се максимум 24 часа (4%) отсъствия пo уважителни причини. По преценка на обучаващия екип на студента могат да бъдат препоръчани допълнителен брой часове лична работа или практикуване под супервизия.
 • Представен и обсъден в групата реферат пo една от теоретичните теми.
 • Минимум три протагонист-центрирани лични работи и предадени протоколи за тях.
 • Минимум пет участия като водещ (нa загряване, винетка, споделяне, групова игра и т.н.) и предадени протоколи за тях. Протоколите се водят no образец, изработен от Института.
 • Писмена себерефлексия за личностното си и професионалното си развитие в хода на обучението.
 • Развити умения и усвоени теоретичните основи, дефинирани като цели на първото ниво на обучение.
 • Положен изпит – практически, теоретичен и защитен писмен тезис.

Процедура

При завършване на обучението в първо ниво, водещият или екипът провежда индивидуална сесия за обратна връзка u препоръки с всеки от студентите.

Студентите се дипломират като психодрама-асистенти след оценяване на цялостното участие в обучението и изпълняване на изискванията на Института за дипломиране.

Психодрама-асистентът има право да използва nсиходраматичния метод в своето собствено пoлe на професионална компетентност под ръководството на дипломиран психодрама-директор.

Последна актуализация на програмата – 28.05.09.